GENERALFORSAMLING MANDAG D. 27. FEBRUAR 2017 kl. 19:00

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent:

2. Formanden aflægger beretning:

3. Kassereren fremlægger regnskabet:

4. Fastsættelse af kontingent:

5. Behandling af indkomne forslag:

6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessupplanter:

7. Valg af revisor:

8. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet, fremsendes til Formand Peter Holmsgård på formand@sundscykelmotion.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.